Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Struktura

1 września 2019 roku nasza placówka Uchwałą Rady miasta Nowego Sącza  została przekształcona w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

 

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego (Dz. U. 2009 Nr 99, poz. 828) było publiczną placówką kształcenia praktycznego. Cele i zadania CKP zostały uregulowane w powyższym rozporządzeniu i skupiały się na realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu (wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu) oraz prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zadania CKP:

 • Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu;
 • Prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników.
 • Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia.
 • Przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
 • Centrum kształcenia praktycznego może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

Z dniem 1 września 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652), CKP zostało włączone w strukturę Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu został założony na mocy Uchwały nr XXXVIII/453/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z 2004 r. Ośrodek był placówką publiczną, powstałą poprzez wyodrębnienie z zakresu prowadzonej od 2000 r. statutowej działalności Centrum Kształcenia Praktycznego, polegającej na dokształcaniu uczniów młodocianych pracowników, na podstawie Rozporządzenia MENiS z 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji i działania publicznych placówek.

ODiDZ organizował i prowadził:

 • dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu,
 • dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach kursowych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

ODiDZ prowadziło szkolenia w formie 4-tygodniowych turnusów dla uczniów młodocianych pracowników, uczęszczających głównie do szkół zawodowych, w zawodach grup:

 • elektrycznej,
 • mechanicznej,
 • fryzjerskiej,
 • krawieckiej.

Z dniem 1 września 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652), ODiDZ zostało włączone w strukturę Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.Click to listen highlighted text!