.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Uprawnienia SEP ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Uprawnienia SEP

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

INFORMACJA

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552) z dniem 3 maja 2010 roku tracą ważność Uprawnienia Kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 175/120/12/16 z dnia 14 lipca 2016 roku została powołana

KOMISJA KWALIFIKACYJNA Nr 175

przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

Oddział w Krakowie

z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zamenhofa 1

kontakt: Irena Mordarska tel: 784 715 516

Komisja jest upoważniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828)

Aby przystąpić do egzaminu weryfikującego kwalifikacje należy:

złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji,

druki do pobrania:

Wniosek_D_Grupa_1

Wniosek_E_Grupa_1

Wniosek_D_Grupa_2

Wniosek_E_Grupa_2

uiścić opłatę egzaminacyjną (tj. 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku aktualnie od 01.01.2021r w wysokości 280,00 zł na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski,
31-113 Kraków,
ul. Straszewskiego 28
Nr konta: 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
tytułem: opłata za egzamin „E” lub „D” – Komisja nr 175

Na przelewie (przekazie) podać dokładne dane wpłacającego potrzebne do wystawienia faktury. Faktura może zostać wystawiona tylko na dane wpłacającego.

Obowiązujący zakres wiedzy niezbędny do uzyskania odpowiednich kwalifikacji określony został w § 6 w/w Rozporządzenia MGPiPS (Dz.U. 89 poz. 828).

Do pobrania: Szczegółowa tematyka egzaminu na uprawnienia E i D w grupie elektroenergetycznej

Materiały szkoleniowe omawiające zagadnienia egzaminacyjne:

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach NN

Rozwiązania budowy i wykonawstwa instalacji elektrycznych.

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Kontrola i pomiary ochronne instalacji elektrycznych.


 Click to listen highlighted text!