Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej na terenie Centrum kształcenia Zawodowego

w Nowym Sączu


W czasie pracy placówki, na jej terenie jeśli podejrzenie dotyczy ucznia:

 1. Nauczyciel obowiązkowo dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym pobranym od P. Janusza Sędzika lub od Pań sprzątających.
 2. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,2°C lub wyżej albo uczeń ma kaszel, czy duszność nauczyciel:
 3. powiadamia telefonicznie rodzica ucznia o konieczności jego odebrania,
 4. powiadamia osobę sprawującą dyżur kierowniczy, podając: nazwisko i imię ucznia; klasę; identyfikację stanu zdrowia np. wysoka gorączka, kaszel; sposób zawiadomienia rodzica,
 5. przekazuje ucznia osobie wyznaczonej przez sprawującego dyżur kierowniczy,
 6. sporządza notatkę służbową ze zdarzenia i przekazuję ją w następnym dniu nauki szkolnej do sekretariatu.
 7. Osoba wyznaczona przez sprawującego dyżur kierowniczy przejmuje ucznia, umieszcza go w izolatorium i monitoruje, aż do momentu odebrania ucznia przez rodzica.
 8. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, nauczyciel w pierwszej kolejności niezwłocznie wzywa karetkę pogotowia ratunkowego.
 9. Osoba sprawująca dyżur kierowniczy niezwłocznie zgłasza zdarzenie do Wydziału Edukacji i Wychowania (rozmowa telefoniczna i mail) podając: identyfikację placówki, czyli CKZ w Nowym Sączu; nazwisko i imię ucznia; klasę; identyfikację stanu zdrowia np. wysoka gorączka, kaszel; sposób zawiadomienia rodzica.
 10. Osoba sprawująca dyżur kierowniczy gromadzi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wydział Edukacji i Wychowania (mail zwrotny lub notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.
 11. Sekretarz, najpóźniej w następnym dniu nauki szkolnej od zdarzenia, przystępuje do sporządzenia wstępnej listy osób, które miały z uczniem istotny kontakt[i]
 12. Nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu choroby.
 13. Dyrektor oczekuje na wytyczne i dalsze procedury.

W czasie pracy placówki, na jej terenie jeśli podejrzenie dotyczy pracownika Centrum:

 1. Nauczyciel informuje osobę sprawującą dyżur kierowniczy o swoich dolegliwościach wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Osoba sprawująca dyżur kierowniczy poleca pracownikowi gospodarczemu lub administracji dokonania pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 3. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,2°C lub wyżej albo pracownik ma kaszel, czy duszność osoba sprawująca dyżur kierowniczy umożliwia bezpieczne opuszczenie przez niego miejsca pracy.
 4. Jeżeli osobą z dolegliwościami jest nauczyciel, osoba sprawująca dyżur kierowniczy przejmuje opiekę nad uczniami lub wskazuje nauczyciela, który będzie w zastępstwie kontynuował zajęcia dydaktyczne.
 5. Osoba sprawująca dyżur kierowniczy niezwłocznie zgłasza zdarzenie do Wydziału Edukacji i Wychowania (rozmowa telefoniczna i mail) podając: identyfikację placówki, czyli CKZ w Nowym Sączu; nazwisko i imię pracownika; identyfikację stanu zdrowia np. wysoka gorączka, kaszel; formę opuszczenia miejsca pracy przez pracownika.
 6. Osoba sprawująca dyżur kierowniczy gromadzi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wydział Edukacji i Wychowania (mail zwrotny lub notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.
 7. Sekretarz, najpóźniej w następnym dniu nauki szkolnej od zdarzenia, przystępuje do sporządzenia wstępnej listy osób, które miały z pracownikiem istotny kontakti
 8. Nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu choroby.
 9. Dyrektor oczekuje na wytyczne i dalsze procedury.

Zatwierdzam do stosowania

……………………………………………………………..

Procedura obowiązuje od 1.09.2021 do odwołania.


[i] ISTOTNYM KONTAKTEM są osoby, które przebywały z zarażoną osobą przez minimum 20 minut w bezpośrednim kontakcie, w odległości mniejszej niż 1,5 metra w ciągu 7 dni poprzednich. Listę należy sporządzić w formie pliku EXCEL zawierającego: imię i nazwisko osoby, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.Click to listen highlighted text!