Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Praktyka zawodowa realizowana poza CKZ w Nowym Sączu

Praktyka zawodowa może być realizowana w zakładzie pracy/firmie, który w oparciu o program praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy CKZ w Nowym Sączu a zakładem pracy/firmą (wzór umowy).

Umowa przygotowywana jest przez CKZ po dostarczeniu wszystkich opisywanych poniżej dokumentów.

Uczniowie, którzy chcieliby realizować praktykę zawodową w firmach zewnętrznych  są zobowiązani do dostarczenia do CKZ (pokój 30) najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem praktyk, poniższe dokumenty:

  1. pisemną deklarację firmy dot. przyjęcia ucznia na praktykę zawodowązał.-1.
  2. oświadczenie ucznia do umowyzał.-2a. zał.-2b.
  3. oświadczenie ucznia o przetwarzaniu danychzał.-3.

Dodatkowo w okresie utrzymania obostrzeń epidemiologicznych:

  • oświadczenie podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową– zał.-4.
  • zgodę ucznia na realizację praktyki – zał.-5.
  • oświadczenie ucznia praktykanta – COVID – zał.-6.

Złożenie dokumentów nie gwarantuje skierowania na praktykę do firmy zewnętrznej. Niekompletna dokumentacja oraz dokumentacja złożona po terminie nie będzie uwzględniana.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w praktyce przygotowana zostanie umowa o praktykę zawodową.  Umowa praktyki w dwóch egzemplarzach wraz z oświadczeniami i programem przekazywana jest uczniowi tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Jeden egzemplarz umowy należy po podpisaniu w firmie zwrócić niezwłocznie (tj. najpóźniej w pierwszym dniu praktyki) do Centrum. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią umowy.

 W trakcie realizacji praktyki zawodowej w firmie praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły macierzystej i jednocześnie przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.

Uczniowie realizujący praktykę w zewnętrznych firmach muszą być objęci w nich opieką tzw. opiekuna z ramienia zakładu pracy, który dokonuje oceny realizowanych przez praktykanta zajęć, oraz wystawia końcową ocenę z praktyki. Warunkiem niezbędnym do klasyfikowania praktykanta jest posiadanie przez jego opiekuna w zakładzie uprawnień pedagogicznych, których uwierzytelnioną kopię należy dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki

W przypadku nieposiadania przez opiekuna w zakładzie uprawnień pedagogicznych potwierdza on jedynie podpisem obecność na zajęciach w dzienniczku praktyk i wystawia oceny cząstkowe w dzienniczku, natomiast ocena za praktykę wystawiana jest przez opiekuna praktyki z ramienia CKZ. Ocena, o której mowa ustalana jest na bazie wpisów w dzienniczku praktyk oraz rozmowy egzaminacyjnej w ostatnim dniu praktyki zawodowej.

            Uczniowie zakwalifikowani do realizacji praktyk w firmach zewnętrznych zawsze realizują pierwszy i ostatni dzień praktyki zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego, ponadto są oni również zobowiązani do przesyłania opiekunowi praktyki drogą e-mailową harmonogramów praktyki umożliwiających sprawowanie czynności kontrolnych opiekunowi praktyki z ramienia CKZ.Click to listen highlighted text!