.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Informacja na temat projektu w branży budowlanej ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Informacja na temat projektu w branży budowlanej

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych  w branży budowlanej  jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży budowlanej w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży budowlanej, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 150 uczniów (K1;M149), dodatkowych kompetencji 90 uczniów , podniesienie kwalifikacji zawodowych  15 nauczycieli przedmiotów  zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych; programy współpracy ZSB i ZSS  z pracodawcami poprzez organizację 76 staży zawodowych dla uczniów; tworzenie w ZSB, ZPKZ, ZSS warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 6 pracowni; pomoc stypendialną dla 36 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; doradztwo zawodowe dla 50 uczniów. UP może brać udział w kilku formach wsparcia.
Projekt o numerze RPMP.10.02.02-12-0220/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi  1 543 641,60 zł w tym dofinansowanie 1 389 277,44 zł