Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Informacja na temat projektu w branży elektryczno-elektronicznej

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży elektryczno – elektronicznej , w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, dzięki poprawie efektywności kształcenia  zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 205 uczniów(K 2; M 203), dodatkowych kompetencji 200 (M 244); podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli przedmiotów  zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, programy współpracy ZSEM z pracodawcami poprzez organizację staży zawodowych dla 250 uczniów; tworzenie w ZPKZ i ZSEM warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 16 pracowni; wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami poprzez udział uczniów w 4 kołach naukowych; pomoc stypendialną dla 36 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów  zawodowych; doradztwo zawodowe dla 100 uczniów; utworzenie 1 Mini Zakładu. Każdy UP może brać udział w kilku formach wsparcia.
Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”o numerze RPMP.10.02.02-12-0219/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 4 813 856,07 zł w tym dofinansowanie 4 332 470,46.


Click to listen highlighted text!