.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Kwalifikacyjny kurs zawodowy ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania opracowanego na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia.

Zakończenie rekrutacji 30 czerwca 2022r.


 Click to listen highlighted text!