.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Turnusy Dla Młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Turnusy Dla Młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Do zadań Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu należy dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. CKZ prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. CKZ umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych  do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację kursów dokształcania zawodowego.

Doskonalenie młodocianych w CKZ odbywa się w formie turnusów. Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie (34 godz./tyg.) Uczniowie są przyjmowani do Centrum na podstawie skierowania wydanego przez szkołę.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu prowadzi kursy dokształcania zawodowego  dla młodocianych  uczniów klas wielozawodowych   w zawodach:

  • elektryk, kurs stopnia I, II, III,
  • elektromechanik kurs stopnia I, II, III,
  • operator obrabiarek skrawających kurs stopnia I, II, III,
  • ślusarz, kurs stopnia I, II, III,
  • mechanik pojazdów samochodowych, kurs stopnia I, II, III,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych, kurs stopnia I, II, III,
  • inne kursy według zapotrzebowania

Pomagamy również w kierowaniu uczniów do CKZ prowadzących naukę w zawodach unikalnych lub o małej liczbie uczniów skierowanych do kształcenia.

Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

Plany nauczania

Ramowe plany nauczania, dla powyższych zawodów, zostały opracowane  na podstawie poniższych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 r. poz. 860),
 
Harmonogram turnusów zawodowych na 2020-2021

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie.


 Click to listen highlighted text!