.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Praktyka zawodowa w CKZ w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Praktyka zawodowa w CKZ w Nowym Sączu

      Praktyki zawodowe w CKZ w Nowym Sączu organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Terminy praktyk zawodowych ustala szkoła macierzysta ucznia.

Termininarz praktyk zawodowych w roku 2020/2021 dla uczniów ZSE-M, ZS nr 4, ZSS

Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych w kształconym zawodzie. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z programem nauczania dla uczniów w danym zawodzie (klasy technikum). Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 7 godzin (kl. 2) i 8 (kl. 3) godzin dziennie zgodnie z programem dla danego zawodu (najczęściej 4 tyg.)

Praktyki zawodowe realizowane w CKZ prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu, tj. praktycy z dużym doświadczeniem w przemyśle. Dzięki tak realizowanej praktyce, uczeń realizuje zadania praktyczne oparte na przykładach z firm branżowych i jednocześnie zgodnych z zakresem kwalifikacji w ramach kształconego zawodu

 

Praktyka zawodowa poza CKZ w Nowym Sączu

Uwaga:

Uczniowie, którzy chcieliby realizować praktykę zawodową w firmach zewnętrznych w okresie listopad – grudzień 2020 są zobowiązani do dostarczenia do CKZ deklaracji firmy przyjmującej na praktykę zawodową o realizacji zadań w ramach praktyki wyłącznie w formule zdalnej. Deklarację należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej (lub jej skan na mail: biuro@ckz-ns.edu.pl)

Praktyka zawodowa może być też realizowana w zakładzie pracy/firmie, który w oparciu o program praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy CKZ w Nowym Sączu a zakładem pracy/firmą (wzór umowy – zał.1).

Umowa przygotowywana jest przez CKZ po dostarczeniu opisywanych poniżej dokumentów.

Firma/zakład, w którym uczeń planuje realizację praktyki zawodowej powinna zapewnić realizację programu nauczania dla praktyki zawodowej

Najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyk, należy dostarczyć do CKZ:

–  pisemną zgodę z firmy na realizację w niej praktyki zawodowej (formularz oświadczenia firmy – zał. 2.).

oświadczenie ucznia do umowy – zał. 3

oświadczenie ucznia o przetwarzaniu danych – zał. 4

zgoda ucznia na realizację praktyki – zał. 5

oświadczenie podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową – zał. 6

oświadczenie ucznia – COVID – zał. 7

 

Umowa praktyki w dwóch egzemplarzach wraz z oświadczeniami i programem przekazywana jest uczniowi w pierwszym dniu praktyki. Jeden egzemplarz umowy należy po podpisaniu w firmie zwrócić niezwłocznie (tj. w pierwszym tygodniu praktyki) do Centrum.

 

W trakcie realizacji praktyki zawodowej w firmie praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły i jednocześnie przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.

Uczniowie realizujący praktykę w zewnętrznych firmach muszą być objęci w nich opieką tzw. opiekuna z ramienia zakładu pracy, który dokonuje oceny realizowanych przez praktykanta zajęć, oraz wystawia końcową ocenę z przedmiotu. Warunkiem niezbędnym do klasyfikowania praktykanta jest posiadanie przez jego opiekuna w zakładzie uprawnień pedagogicznych, których uwierzytelnioną kopię należy dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki

W przypadku nieposiadania przez opiekuna w zakładzie uprawnień pedagogicznych potwierdza on jedynie podpisem obecność na zajęciach w dzienniczku praktyk i wystawia oceny cząstkowe w dzienniczku, natomiast ocena za praktykę wystawiana jest przez opiekuna praktyki z ramienia CKZ. Ocena, o której mowa ustalana jest na bazie wpisów w dzienniczku praktyk oraz rozmowy egzaminacyjnej w ostatnim dniu praktyki zawodowej.

 

Uczniowie zakwalifikowani do realizacji praktyk w firmach zewnętrznych zawsze realizują pierwszy i ostatni dzień praktyki zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego, ponadto są oni również zobowiązani do przesyłania drogą e-mailową cotygodniowych harmonogramów swoich zajęć, umożliwiających sprawowanie czynności kontrolnych opiekunowi praktyki z ramienia CKZ

 

Obowiązki i ocena ucznia (praktykanta) w ramach praktyki zawodowej

 1. Praktykant ma obowiązek zapoznania się z programem praktyki zawodowej.
 2. Praktykant ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktyki w postaci dzienniczka praktyk zakupionego w CKZ w Nowym Sączu
 3. Czynności opisane przez ucznia w dzienniczku z każdego dnia lub części dnia (4 godz.) podpisuje nauczyciel prowadzący praktykę w tym dniu
 4. Praktykant ma obowiązek odbycia szkolenia wstępnego BHP w pierwszym dniu praktyki zawodowej (odpowiedni wpis w dzienniczku w przebiegu pierwszego dnia praktyki).
 5. Praktykant podejmuje praktykę punktualnie (nie należy spóźniać się, ani opuszczać dni realizacji praktyki) zgodnie z harmonogramem udostępnionym w pierwszym dniu praktyki
 6. W ostatnim dniu praktyki uczeń składa dzienniczek praktyk celem zaliczenia praktyki
 7. W przypadku praktyki realizowanej poza centrum opinia i ocena wystawiona przez pracodawcę jest podstawą zaliczenia praktyki zawodowej w centrum – w ostatnim dniu praktyki zawodowej
 8. Zaliczenia uczniowi praktyki zawodowej w centrum dokonuje opiekun praktyki lub osoba wyznaczona przez dyrektora centrum. Podstawą wystawienia oceny za praktykę zawodową jest przedstawienie przez ucznia wypełnionego dzienniczka a w przypadku praktyki realizowanej poza centrum opinia/ocena wystawiona przez pracodawcę
 9. Uczeń zaliczył praktykę zawodową, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą.
 10. Uczeń, który z praktyki zawodowej otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

 

Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać po ukończeniu praktyk referencje, które są pierwszym udokumentowanym potwierdzeniem ich umiejętności.

 

Szczegółowa instrukcja prowadzenia dzienniczka praktyk

Uczeń ma obowiązek zakupić i prowadzić dzienniczek praktyk. Dzienniczek praktyk stanowi podstawowy dokument zaliczenia praktyki i należy go prowadzić zgodnie z poniższymi ustaleniami:

 1. Starannie należy wypełnić dane umieszczone na stronie pierwszej.
 2. Począwszy od strony trzeciej uczeń odbywający praktykę zawodową prowadzi notatki z kolejnych dni praktyki
 3. Pierwszy dzień praktyki powinien obejmować szkolenie BHP.
 4. Dzienniczek należy prowadzić bardzo starannie, czytelnie i systematycznie (codziennie).
 5. Działy programowe i zadania wykonywane podczas odbywania praktyki zawiera program praktyki
 6. Do dzienniczka praktyk można wklejać ilustracje, schematy i wzory dokumentów związane tematycznie z wykonywanymi czynnościami w danym dniu.
 7. Na każdej stronie prowadzący praktykę (CKZ) lub zakładowy opiekun praktyk wpisuje swoje uwagi i własnym podpisem potwierdza notatki sporządzone przez ucznia.
 8. Braki w dzienniczku praktyk muszą zostać uzupełnione do dnia zakończenia praktyki.
 9. W przypadku realizacji praktyki zawodowej poza CKZ dzienniczek, należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta (ostatnia strona dzienniczka) oraz dokonania wpisu oceny (przedostatnia strona dzienniczka) – w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych przez opiekuna. W przypadku nieposiadania przez opiekuna w zakładzie uprawnień pedagogicznych potwierdza podpisem obecność na zajęciach w dzienniczku praktyk i wystawia oceny cząstkowe w dzienniczku, natomiast ocena za praktykę wystawiana jest przez opiekuna praktyki z ramienia CKZ. Ocena, ta ustalana jest na bazie wpisów w dzienniczku praktyk oraz rozmowy egzaminacyjnej w ostatnim dniu praktyki zawodowej.
 10. W ostatnim dniu praktyki, wszyscy uczniowie realizujący praktyki zawodowe (w CKZ i poza CKZ) składają dzienniczki u nauczyciela – opiekuna praktyk celem zaliczenia praktyki

 

Harmonogram praktyki realizowanej w CKZ w Nowym Sączu od 01 września 2020 r

 


 Click to listen highlighted text!