.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Deklaracja Dostępności ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu (CKZ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.ckz.nowysacz.pl, www.ckp.nowysacz.pl Jest to jedna strona pod różnymi adresami.

Nazwa podmiotu publicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

ul. Zamenhofa 1

33-300 Nowy Sącz

www.ckz.nowysacz.pl

Data sporządzenia

2019-09-01

Data publikacji

2019-09-01

Data ostatniej aktualizacji

2019-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status

niezgodna

Korzystamy z wolnego oprogramowania CMS WordPress które to deklaruje,że nie jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1. AA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretarzem jednostki, e-mail: biuro@ckz-ns.edu.pl tel. 18 443-82-13, 18 443-74-19

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

CKZ zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, CKZ zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy CKZ odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie – parter – nie ma schodów

w opracowaniu

 Click to listen highlighted text!