.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Praca w CKZ ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Praca w CKZ

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

ogłasza konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC

  1. Adres jednostki:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

ul. Zamenhofa 1

33-300 Nowy Sącz

  • Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac:

–   posiadanie obywatelstwa polskiego,

–   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

–  brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     umyślne przestępstwo skarbowe,

–   wykształcenie wyższe, 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

–   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.

  • Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

–  znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych,  
           Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych,

 –  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego);

 –  praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,

 –  samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

 –  wysoka kultura osobista,

 –  umiejętności analityczne i interpersonalne,

 –  umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

  • Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

Zakres czynności związanych z kadrami:

•     kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

•     przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia,
       rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze
       stosunku pracy,

•     wypełnianie dokumentacji do ZUS wniosków RP-7 o renty  i emerytury do organu rentowego,

•     sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie
       z obowiązującymi przepisami i terminami,

•     sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie
       przepisy prawa,

•     prowadzenie całokształtu spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych,

•     prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,

•     prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania
       z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin,

•     wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

•     rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw
       w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do
      przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Zakres czynności związanych z płacami:

•     naliczanie i sporządzanie list płac miesięcznych dla pracowników obsługi i nauczycieli,

•     uzgadnianie co miesiąc zgodności wypłat z dokumentacją księgową,

•     naliczanie wynagrodzenia na czas choroby,

•     prowadzenie dokumentacji w zakresie sporządzania list płac,

•     sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do rent i emerytur,

•     obliczanie i sporządzanie list nagród jubileuszowych,

•     obliczanie i sporządzanie list nagród dla pracowników strefy budżetowej tzw.”13”,

•     obliczanie i sporządzanie list płac odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu zwolnienia z winy zakładu,

•     miesięczne naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4,

•     elektroniczne rozliczenie roczne podatku PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz RMUA,

•     rozliczenie roczne i prowadzenie dokumentacji dla każdego pracownika,

•     prowadzenie i rozliczenie deklaracji ZUS (pełna obsługa programu PŁATNIK),

•     prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczych i sądowych,

•     wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

•     wprowadzanie potrąceń z wynagrodzeń oraz innych, wg otrzymanych informacji od dyrektora,

•     rozliczenie świadczeń socjalnych z ZFŚS,

•     dokonanie wypłat i potrąceń (elektronicznie),

•     roczne rozliczanie art.30 KN,

•     prowadzenie ewidencji i naliczeń PPK

•     bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych przez siebie zagadnień.

  • Wymagane dokumenty:

–  list motywacyjny;

–  curriculum vitae;

–  kserokopie świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

–  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie ( oryginały do wglądu);

–  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( oryginały do wglądu);

–  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

–  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
–  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

–  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

– fakultatywnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia, itp.

6. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie oraz wymiar etatu: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, na ¾ etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu,  z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac” w terminie do dnia 29 października 2021r.

Aplikacje, które wpłyną do CKZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn.zm.)


 Click to listen highlighted text!