.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Doradztwo zawodowe ::.

Zespół Placowek Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Doradztwo zawodowe

CELE
OFERTA DLA SZKÓŁ
KONTAKT Z DORADCĄ
GALERIA

 

 

CELE

Podstawowym celem działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu (ZPKZ) jest wsparcie młodzieży uczącej się w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.

W związku z dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy, doradztwo zawodowe jest oparte na założeniu, iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym, wymaga rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych do dokonania właściwych wyborów.

Zadaniem doradców zawodowych pracujących w ZPKZ jest wspieranie uczniów szkół miasta Nowego Sącza w kluczowych momentach tego procesu oraz pomaganie im w zdobywaniu ważnych informacji zarówno o sobie samych, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na współczesnym rynku pracy.

Doradcy zawodowi w ZPKZ udzielają pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, cech osobowości, oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Dodatkowo udzielają informacji dotyczących zmian jakie następują w kształceniu zawodowym, a także wskazują możliwości poznania nowych ścieżek zdobywania kwalifikacji zawodowych.

 

 

OFERTA DLA SZKÓŁ

Doradcy zawodowi w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu oferują:

 1.  1 Poradnictwo indywidulane prowadzone w ZPKZ jak i na terenie szkół m. Nowego Sącza (po uzgodnieniu terminu)
 2.  2 Cykl jednodniowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego prowadzony w ZPKZ w Nowym Sączu
  Zajęcia w wymiarze 4 – 5-ciu godzin lekcyjnych dla danej klasy odbywają się w czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu. Uczniowie docierają na teren placówki z opiekunem z danej szkoły. Proponowany cykl zajęć w formie warsztatów ukierunkowuje młodzież pod kątem preorientacji zawodowej. Doradcy zawodowi pomagają uczniom określić zainteresowania i uzdolnienia, ustalić preferencje zawodowe, dokonać samooceny oraz uświadamiają konieczność kształtowania kompetencji kluczowych w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto, dostarczają uczniom niezbędnych informacji na temat zmian dotyczących kształcenia ogólnego i zawodowego w obszarach: struktury szkół ponadpodstawowych, klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  Dodatkowo, w ramach prowadzonych zajęć dzieci mają również możliwość poznania stanowisk pracy, z którymi może spotkać się w przyszłej pracy zawodowej (zwiedzanie pracowni). Obserwując praktyczne zajęcia zawodowe realizowane w pracowniach uczniowie poznają specyfikę pracy w konkretnych zawodach. Czynniki te mogą w efekcie pomóc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego.
 3.  3 Wizyty zawodoznawcze realizowane w ZPKZ w Nowym Sączu 1-2 godz. (po uzgodnieniu terminu i zakresu)
 4.  4 Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną
  W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dodatkowo zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną Lean Manufacturing. Warsztaty dedykowane są dla 17-19 os. grup zorganizowanych i trwają ok 4 godziny.
  Gra jest świetnym narzędziem pomagającym w rozwoju potencjału uczniów i kształtowaniu ich wizerunku jako przyszłych pracowników
  Uczestnicy nie zauważają, że się uczą i kształtują proaktywne postawy społeczne:
  • współpracy w grupie i zaangażowania
  • organizacji i odpowiedzialności za powierzone role
  • kreatywności
  • rozwiązywania problemów
  • motywują się do osiągania wyników małymi krokami
  Formuła gry odzwierciedla rzeczywisty proces wytwórczy. Celem gry jest zaangażowanie uczniów w organizację symulowanej fabryki, która ma zapewnić terminowe dostawy i brak błędów w wyrobie dostarczonym klientowi oraz wysoki zysk fabryce. Uczniowie, wcielają się w rolę uczestników procesu produkcyjnego tj: dyrektora, klienta, magazyniera, operatorów, dostawcy.
  Po każdej rozegranej rundzie omawiają wyniki oraz definiują napotykane problemy; generują pomysły i podejmują samodzielne decyzje usprawniające procesy
  W kolejnych rundach obserwują konsekwencje zastosowania poznanych metod i wdrożenia własnych pomysłów.
  Gra symulacyjna jest skutecznym narzędziem identyfikacji mocnych i słabych stron uczniów

 
Zakres tematyczny proponowanych zajęć pozwoli uczniom nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału zawodowego oraz uświadomi konieczność kształtowania kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy.
Zachęcamy do udziału w warsztatach oraz spotkaniach z doradcami, którzy pomogą dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów edukacyjnych oraz zawodowych.

 

 

 

KONTAKT Z DORADCĄ

Na spotkania indywidualne i zajęcia grupowe można umawiać się osobiście w siedzibie Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu w Nowym Sączu  ul. Zamenhofa 1 lub telefonicznie 018  443 82 13

Doradcy zawodowi pełnią dyżur w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 12:30
w sali 06 w ZPKZ w Nowym Sączu.

Zapraszamy.

 

Zakres konsultacji indywidualnych z uczniem:

 • określenie potencjału ucznia: jego zainteresowań, zdolności, umiejętności i możliwości
 • określenie obszaru predyspozycji i preferencji zawodowych
 • pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia bądź zmiany zawodu

 

Placówka dysponuje licencją programu: „Wstępna Orientacja Zawodowa”, który umożliwia wstępną ocenę zainteresowań i kompetencji społecznych ucznia.

 

Galeria