.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Informacje dla zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających

Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 1. Sekcji 1: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie Centrum podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
 2. Sekcji 2:  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
 3. Sekcji 3:  wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku Centrum oraz sal egzaminacyjnych
 4. Sekcji 4: wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
 5. Sekcji 5:  wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
 6. Sekcji 6: wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.


Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik Centrum), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Centrum,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Zdający przed wejściem do budynku Centrum przekazuje pracownikowi Centrum oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik 1 lub 2.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren Centrum zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. Centrum nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 1. Na terenie Centrum nie ma możliwości zapewnienia posiłków oraz zaleca się nie spożywania własnych posiłków.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • Czekając na wejście do budynku Centrum albo sali egzaminacyjnej, zdający są zobowiązani do zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) oraz do zakrycia ust i nosa. Zdający są wpuszczani do budynku Centrum 15 min. przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Ruchem wewnątrz budynku kieruje pracownik gospodarczy Centrum.
 • Na teren Centrum mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego terenu Centrum, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu egzaminacyjnego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający i członkowie zespołu egzaminacyjnego są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć się w maseczkę. W szczególnie uzasadnionym przypadku pracownik Centrum może udostępnić zdającemu maseczkę, a członkowi zespołu egzaminacyjnego maseczkę lub przyłbicę.
 • Zdający mają obowiązek wykonywania zadań egzaminacyjnych w rękawiczkach. W szczególnie uzasadnionym przypadku pracownik Centrum może udostępnić zdającemu rękawiczki.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • przeprowadzany jest instruktaż przez asystenta technicznego,
 • podchodzi do niego członek zespołu egzaminacyjnego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu egzaminacyjnego, wynosi 2 m.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. Dezynfekcję sali egzaminacyjnej przeprowadza pracownik gospodarczy Centrum, natomiast sprzętu – asystent techniczny.

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 • Przy wejściu do Centrum, w holu głównym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren Centrum. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. tego samego urządzenia, narzędzia lub materiału, należy poinformować zdających o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego urządzenia/narzędzia/materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 • Dla każdego zdającego zapewniono salę nr 16, w której będzie mógł on zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. pod zamknięciem.
 • W toalecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby. W toalecie znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.


Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 • Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobami biorącymi udział w przeprowadzaniu egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu egzaminu,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 • W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed Centrum oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu wprowadza się następujące regulacje:
 • przekazuje się zdającym za pośrednictwem strony internetowej Centrum z wyprzedzeniem 2-dniowym informację  o godzinie, o której powinni stawić się w Centrum przed rozpoczęciem egzaminu,
 • wpuszcza się zdających na teren Centrum różnymi wejściami wg podziału na sale egzaminacyjne,
 • wypuszcza się zdających z sal po egzaminie, kierując ich do wyjścia,
 • zapewnia się rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do Centrum,
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do Centrum.
 • Ciągi komunikacyjne i kierunki ruchu zostają oznakowane znakami pionowymi /czarna strzałka na białym tle/. Obowiązuje ruch korytarzem z prawej strony Hali Głównej do korytarza z lewej strony.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Sekcja 5.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu z danej kwalifikacji

 • W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej
  1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający
  ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), lub – za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne, np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego, wykorzystać mikrofon (odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole). Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE i postępować zgodnie z instrukcjami.

Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 • Jeżeli zdający, asystent techniczny lub członek zespołu egzaminacyjnego  przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub dyrektor Centrum zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w sali nr 28 oznaczonej napisem IZOLATORIUM z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu egzaminacyjnego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 • W przypadku gdy do egzaminu przystępują niepełnoletni zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z Centrum oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających pełnoletnich przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

ZAŁĄCZNIKI MOŻNA POBRAĆ Z LINKÓW POWYŻEJ W FORMIE DO DRUKU PDF LUB DOC

Zał. 1.

OŚWIADCZENIE ZDAJĄCEGO

uczestniczącego w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

w dniu ……………………..

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..

                                                                                                 (imię i nazwisko)

świadom zagrożeń wynikających z epidemii choroby zakaźnej, wywołanej  wirusem                         SARS-CoV-19 zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów ustanowionych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych zaleceń i wytycznych, a także przestrzegania przepisów wewnętrznych stosowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Ponadto oświadczam, że:

 1. Dobrowolnie i na moją prośbę uczestniczę w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 2. Zostałem poinformowany o konieczności posiadania ze sobą maseczki i rękawiczek oraz zobowiązuję się do ich stosowania podczas przebywania na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego.
 3. Nie nam objawów ostrej infekcji dróg oddechowych takich jak: gorączka, kaszel, duszność.
 4. W okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą, u której podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie COVID-19.
 5. Osoby, z którymi wspólnie mieszkam nie są objęte nadzorem epidemiologicznym       (kwarantanną).
 6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.

………………………………..                                ………………………………

             Miejscowość, data                                                                           Własnoręczny, podpis czytelny

Zał. 2.

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA ZDAJĄCEGO NIEPEŁNOLETNIEGO

uczestniczącego w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

w dniu ……………………..

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………..

                                                                                                 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

świadom zagrożeń wynikających z epidemii choroby zakaźnej, wywołanej  wirusem                         SARS-CoV-19 oświadczam i zobowiązuję:

……………………………………………………………………………..

                                                                                       (imię i nazwisko ucznia)

do przestrzegania wszystkich ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów ustanowionych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych zaleceń i wytycznych, a także przestrzegania przepisów wewnętrznych stosowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Ponadto oświadczam, że:

 1. Dobrowolnie w.w. uczeń uczestniczy w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje.
 2. Zostałem poinformowany o konieczności posiadania przez zdającego ze sobą maseczki i rękawiczek oraz zobowiązuję zdającego do ich stosowania podczas przebywania na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego.
 3. Zdający nie na objawów ostrej infekcji dróg oddechowych takich, jak: gorączka, kaszel, duszność.
 4. W okresie ostatnich 14 dni zdający nie miał kontaktu z osobą, u której podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie COVID-19.
 5. Osoby, z którymi wspólnie mieszka zdający nie są objęte nadzorem epidemiologicznym       (kwarantanną).
 6. Wyrażam zgodę na pomiar zdającemu temperatury ciała termometrem bezdotykowym.

………………………………..                                ………………………………

             Miejscowość, data                                                                           Podpis rodzica / opiekuna prawnego