.:: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu :: Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ::.

Centrum Kształcenia Zawodowego

"Wiedza bez praktyki jest jak okręt na suchym lądzie"

Procedury bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem podczas przeprowadzania konsultacji dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynku i pomieszczeń
Wszystkie konsultacje odbywają się w salach dydaktycznych i pracowniach Centrum.

 1. Wejście do Centrum stanowią oznakowane drzwi wejściowe.
 2. Przed wejściem, zostają wywieszone informacje dotyczące:
  a/ objawów koronawirusa oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  b/ nazwy, adresu oraz numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej
  c/ adresu i numeru najbliższego oddziału zakaźnego
  d/ numeru telefonu do służb medycznych
  e/ numeru infolinii NFZ w sprawie koronawirusa /800190590/
 3. Przy wejściu do Hali Głównej w holu umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk z
  informacją o obowiązku korzystania z niego przez wszystkie osoby wchodzące do
  obiektu.
 4. Płyn do dezynfekcji rąk udostępnia się również w każdej sali i pracowni z informacją
  o prawidłowej dezynfekcji rąk. Pobranie od Pana Andrzeja Popardowskiego płynu i
  spryskiwacza dokonuje nauczyciel. Po zakończonych konsultacjach należy zwrócić
  spryskiwacz.
 5. W przypadku konsultacji, w ramach której zachodzi konieczność korzystania z pomocy
  dydaktycznych, materiałów, przyrządów itp. więcej niż przez jednego ucznia
  umieszczony zostaje dozownik z płynem dezynfekującym z informacją o konieczności
  dezynfekcji.
 6. W salach, w których uczniowie realizują konsultacje, należy przestrzegać odstępów
  między osobami 2 m. Dotyczy to również nauczycieli.
 7. Drzwi zewnętrzne w obiekcie w okresie konsultacji zostają otwarte. Obowiązuje
  regularna dezynfekcja klamek i krawędzi skrzydeł drzwi wewnętrznych.
 8. W przypadku objawów chorobowych COVID- 19 u uczniów, nauczycieli i innych
  pracowników Centrum, celem ich izolacji do czasu dotarcia służb medycznych
  przeznacza się salę Nr 28 jako izolatorium.
 9. W okresie konsultacji obowiązuje szczególny rygor sanitarny: systematyczna
  dezynfekcji toalet, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, utrzymania w czystości
  ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników
  światła, poręczy krzeseł, blatów stołów itp.
 10. Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, urządzeń, komputerów, klawiatur, myszek,
  monitorów dotykowych, narzędzi, materiałów itp. w salach i pracowniach w trakcie
  konsultacji, jak i po konsultacjach zostaje włączona do zadań i obowiązków
  nauczyciela.
 11. Ciągi komunikacyjne i kierunki ruchu zostają oznakowane znakami pionowymi /czarna
  strzałka na białym tle/. Obowiązuje ruch korytarzem z prawej strony Hali Głównej do
  korytarza z lewej strony.
 12. Drzwi zewnętrzne, wyjście ewakuacyjne Nr 3 zostaje wyłączone z ruchu pieszych.
  Zabezpieczone taśmą biało-czerwoną. Można ich użyć w razie niezbędnej ewakuacji
  oraz wietrzenia obiektu.
 13. Na wyjście z obiektu wyznacza się wyjście ewakuacyjne Nr 2 oznakowane WYŚCIE
  /czarny napis na białym tle/.
 14. Korytarz od strony pracowni Nr 56 do wyjścia ewakuacyjnego Nr 2, gdzie znajduje się
  wejście do sekretariatu, zostaje wyłączony z ruchu dla uczniów. Zabezpieczony taśmą
  biało-czerwoną.
 15. Sala Nr 28 przeznaczona na izolatorium oznakowana IZOLATORIUM /czarny napis
  na białym tle/.
 16. W holu Hali Głównej wywieszane są codziennie wykazy informujące o konsultacjach
  tj.: dacie i godzinie, numerze sali i nazwisku nauczyciela.
 17. Na drzwiach sal / pracowni znajdują się informacje o max. dopuszczalnej liczbie osób
  w niej przebywającej (4m 2 / osobę, nie więcej jednak niż 12 osób).
 18. W holu Hali Głównej, jak i przed wejściem do sal, bezpieczną odległość 2m między
  osobami wyznaczają znaki poziome usytuowane na posadzce.
 19. W korytarzach i holu zostają wyznaczone miejsca do siedzenia z zachowaniem
  bezpiecznego dystansu 2m. Pozostałe, niedozwolone miejsca, oznaczone są taśmą
  biało-czerwoną.
  Regulamin
  bezpiecznego przeprowadzenia konsultacji
  w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu
 20. W konsultacjach może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
  sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
 21. Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w konsultacjach zobowiązanych jest do
  złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi zał. 1. W przypadku ucznia
  niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic / opiekun prawny. Wzór oświadczenia
  stanowi zał. 2. Nauczyciel przesyła uczniom formularz oświadczenia.
 22. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje zobowiązany jest do złożenia oświadczenia,
  którego wzór stanowi zał. 3.
 23. Załączniki, o których mowa w ust. 2 i 3 pełnią jednocześnie rolę rejestru osób
  przebywających w Centrum. Oświadczenia składa się oddzielnie na każdy dzień
  konsultacji.
 24. Przed wejściem do budynku, Hali Głównej Centrum należy zapoznać się z
  informacjami:
  a/ o objawach koronawirusa oraz sposobach zapobiegania zakażeniu
  b/ nazwą, adresem oraz numerem telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej
  c/ adresem i numerem najbliższego oddziału zakaźnego
  d/ numerem telefonu do służb medycznych
  e/ numerem infolinii NFZ w sprawie koronawirusa / 800190590 /
 25. Przed wejściem do holu Hali Głównej należy zasłonić nos i usta maseczką ochronną lub
  innym materiałem ochronnym oraz założyć rękawiczki. Uczeń korzystający z
  konsultacji jest zobowiązany we własnym zakresie zabezpieczyć się w maseczkę i
  rękawiczki. W szczególnie uzasadnionym przypadku nauczyciel może udostępnić
  uczniom maseczkę i rękawiczki (do pobrania u Pana Andrzeja Poradowskiego).
 26. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali / pracowni co najmniej raz na godzinę.
 27. Obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem do Sali / pracowni.
 28. Uczniowie po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszczają Centrum przez
  drzwi zewnętrzne zlokalizowane z lewej strony Hali Głównej oznaczone napisem
  „WYJŚCIE”.
 29. W Centrum obowiązuje ruch jednokierunkowy, zgodnie z oznakowaniem.